Φοιτώντας στο ΙΕΚ των ΣΧΟΛΩΝ ΩΜΕΓΑ, οι υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας έχουν το δικαίωμα ως σπουδαστές  να πάρουν αναβολή στράτευσης για το χρόνο των σπουδών τους.

 

Έως 24ο έτος ηλικίας για σπουδαστές ΙΕΚ

Προκειμένου να τύχει αναβολής στράτευσης ένας σπουδαστής οφείλει με την εγγραφή του στη Σχολή να προσκομίσει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο πιστοποιητικό εγγραφής που θα του το χορηγήσει μετά από αίτησή του η γραμματεία της σχολής.

Ομοίως, οφείλει αμέσως μετά το πέρας των σπουδών του να προσκομίσει πιστοποιητικό σπουδών για διακοπή της αναβολής του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από όλα τα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία.

 

Το ΙΕΚ των Σχολών ΩΜΕΓΑ χορηγεί κατόπιν αιτήσεως, όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις (τόσο για τους ασφαλιστικούς φορείς, όσο και για τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των γονέων, τράπεζες και άλλους φορείς). Οι σπουδαστές κατόπιν υποβολής βεβαίωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα διατηρούν το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, για περίθαλψη, επιδόματα και άλλες παροχές