Πρακτικη Ασκηση ΙΕΚ

Η πρακτική άσκηση βοηθάει στην απόκτηση εμπειρίας και προϋπηρεσίας. Είναι το στάδιο όπου όλες οι θεωρητικές γνώσεις που έχουν διδαχθεί θα εφαρμοστούν πρακτικά και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η πρακτική άσκηση των αποφοίτων είναι διάρκειας 6 μηνών.

 

Η πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Πολλές επιχειρήσεις απευθύνονται στο ΙΕΚ των Σχολών ΩΜΕΓΑ για την εύρεση ικανών στελεχών, ώστε να κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Για πολλούς από τους αποφοίτους η πρακτική άσκηση δεν είναι παρά η αφετηρία για μία καριέρα στις επιχειρήσεις αυτές καθώς αποδεικνύοντας την αξία τους, μπορούν να κερδίσουν μία μόνιμη θέση.

Η κατάρτιση των αποφοίτων ΙΕΚ συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, ώστε να  εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον που τους αναμένει, να αποκτήσουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και τέλος να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις εξετάσεις πιστοποίησης που πρόκειται να συμμετάσχουν. Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι μήνες.

 

 

  • 1. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., πριν τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, μπορούν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, σε φορείς του Δημόσιου τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
  • 2. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) μήνες.
  • 3. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών μιας ειδικότητας.
  • 4. Οι φορείς, στους οποίους πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, μπορεί να αναζητηθούν από τους ίδιους τους αποφοίτους, με ή χωρίς την υποστήριξη του Ι.Ε.Κ.
  • 5. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη, εκτός από τις περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων ή προσωρινής διακοπής λειτουργίας. Οι περιπτώσεις που (α) λόγοι ανωτέρας βίας, όπως φυσικές καταστροφές, προβλήματα υγείας που επιβάλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, κ.α., ή (β) λόγοι εκτός υπαιτιότητας του ασκούμενου, που επιβάλλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, όπως διακοπή λειτουργίας φορέα, υπηρεσίας ή επιχείρησης, εξετάζονται από την κατωτέρω Επιτροπή Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποφασίζει για το βάσιμο ή μη της διακοπής της πρακτικής άσκησης και της συνέχισής της σε επόμενο χρόνο.
  • 6. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, που επιβάλουν τη διακοπή της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος θα πρέπει να ενημερώνει το Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης ή τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
  • 7. Οι ασκούμενοι δεν μπορούν να απουσιάζουν από την πρακτική άσκηση περισσότερες από 15 ημέρες συνολικά
  • 8. Η εξάμηνη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
  • 9. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης, ρόλοι που μπορεί να ανατίθενται και σε προσωπικό των Ι.Ε.Κ., διενεργείται από:

(α) την Επιτροπή Συντονισμού Πρακτικής Άσκησης: αποτελείται από το Διευθυντή του Ι.Ε.Κ., το Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης και το Σύμβουλο Πρακτικής Άσκησης και στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται

• η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των αποφοίτων σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και ο έλεγχος της συνάφειας του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο κατάρτισης του αποφοίτου
• η τακτική παρακολούθηση, μέσω συνεδριάσεων, της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης
• η λήψη αποφάσεων και μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης
• η συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, με βάση και τις κατωτέρω εκθέσεις του Συντονιστή και του Συμβούλου

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή ΣΕΚ.

Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης.