Έναρξη διαδικασίας εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών και χορήγησης σχετικών Αδειών

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην έναρξη της εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, ως μέρος της διαδικασίας που απαιτείται για τη χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, σε διπλωματούχους μηχανικούς ή πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς

που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή  της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, που επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού και οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε κατάλληλους φορείς εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τρία, ανάλογα με το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης :

I.      Κτιρίων        (60 ώρες)

II.      Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης  (30 ώρες)

III.      Εγκαταστάσεων Κλιματισμού  (30 ώρες)

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η παρακάτω :

1.      Εγγραφή σε φορέα εκπαίδευση2.      Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr3.      Εκπαίδευση του υποψήφιου4.      Εξετάσεις υποψηφίου – Αποστολή δικαιολογητικών – Χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 6969483, 210 6969156, 210 6969202, 210 6969143 και 210 6974742 ή αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. eyepen@eka.ypeka.gr