Επιταγή Εισόδου Στην Αγορά Εργασίας Για Άνεργους Νέους Ηλικίας Έως 29 ετών

Για τους ωφελούμενους ανέργους προβλέπονται τα εξής:

 •  Σύγχρονη κατάρτιση 80 ωρών, σύμφωνα με επιλογή του /της και σε συνάφεια με επαγγελματικές προτιμήσεις.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.
 • Απασχόληση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα διάρκειας 5 μηνών.
 • Αμοιβή 460,00 ευρώ για κάθε μήνα απασχόλησης (για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ).
 •   Αμοιβή 400,00 ευρώ για κάθε μήνα απασχόλησης (για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
 •   Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 •   Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης.
 •   Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης, με μερική επιδότηση.

Ωφελούμενοι:

 •   Για την κατηγορία Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών.
 •   Για την κατηγορία Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών.
 1.          Να έχουν γεννηθεί από το 1/1/1983 μέχρι και 31/12/1995
 2.        Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 •   Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα Αίτηση συμμετοχής. Εφίσταται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η Αίτηση συμμετοχής υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
 •   Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης του, το οποίο αναγράφει των Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 15/4/2013 και λήγει την 20/5/2013 και ώρα 24.00.