ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για όλους όσους απασχολούνται ή θέλουν να εργαστούν στον τομέα Τροφίμων. 

Το πρόγραμμα αφορά σε όσους ασχολούνται με την παραγωγή ή τη διάθεση τροφίμων καθώς και με την επεξεργασία, την αποθήκευση, το λιανικό εμπόριο, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική και τα εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.Το προσωπικό τους  που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων  είναι να καταρτιστεί (νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.
Μετά τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία θα γνωστοποιούνται στους εκπαιδευόμενους κατόπιν ενημέρωσης που θα λαμβάνει η εταιρεία μας από τον  ΕΦΕΤ

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί:

Σε ομαδικές εγγραφές 10-20 ατόμων γίνονται ειδικές προσφορές και το πρόγραμμα δύναται να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. Tο Πρόγραμμα εντάσσεται στις προδιαγραφές της επιδοτούμενης Δράσης OAEΔ/ΛΑΕΚ και το κόστος δύναται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου εφόσον διατίθεται η ανάλογη πίστωση (0,45) στην επιχείρηση. Η υποβολή του φακέλου επιδότησης πραγματοποιείται σε συνεργασία με την επιχείρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να  καταρτίσουν το προσωπικό τους πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ  και να υποβάλλουν τυποποιημένη αίτηση σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που ορίζει ο ΕΦΕΤ

Διάρκεια:

• 10 ώρες

Εξετάσεις

•ΕΦΕΤ

Ημερομηνίες

 

•15 και 16 Μαρτίου 2014

•17 και 19 Μαρτίου 2014

•7 και 9 Απριλίου   2014

Δυνατότητα Επιδότησης

•ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ 0,45