ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ποιους αφορά το πρόγραμμα:

Αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, διότι η ασφάλεια στους χώρους εργασίας και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων καθώς και για την προστασία των εργαζομένων είναι  πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απολύτως υποχρεωτικά.

Μετά τη λήξη του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης του

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες επικινδυνότητας (Α, Β, Γ). Ο χρόνος επιμόρφωσης του τεχνικού ασφαλείας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Γ’ κατηγορία: σεμινάριο 10 ωρών

Αφορά σε επιχειρήσεις:εμπορίου, ξενοδοχείου, μεταφορές αποθηκεύσεις, εστιατόρια, ασφάλειες, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κλπ.

Β’ κατηγορία : σεμινάριο 35 ωρών

Αφορά σε επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων, πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, επιχειρήσεις τροφίμων ποτών και εργασίας ξύλου, κλωστο υφαντουργίας, πλαστικών, οικοδομικών, εκσκαφών, μαρμάρων,εργασίας μονώσεων, κλιματισμού κλπ.

Διάρκεια:

•10 ώρες

Ημερομηνίες

•  7- 8   Μαρτίου 2014

•  17-19 Μαρτίου 2014

• 5-6 Απριλίου 2014

Δυνατότητα Επιδότησης

•ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ 0,45