ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ME ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 2.520€

🕛ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών (γεννημένοι από 01/10/1971 έως 31/12/1990) σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής για αποφοίτους Γυμνασίου – Λυκείου – Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, διάρκειας περίπου 6 μηνών, με εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€.

Υποβολή αιτήσεων έως: 01/02/2021  📝

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

📌 Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.

📌  Μοριοδότηση

✅ Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

✅ Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό

✅ Επαγγελματική Εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

📌  Αντικείμενα Κατάρτισης

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει ειδικότητες από τους παρακάτω παραγωγικούς  κλάδους της οικονομίας:

❗️Κλάδος Μεταποίησης / Βιομηχανίας,

❗️Κατασκευών
❗️Κλάδος Υγείας – Πρόνοιας

❗️Κλάδος Τουρισμού – Επισιτισμού

📌  Τι περιλαμβάνει η δράση;

✏️Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής Συμβουλευτικής σε 4 φάσεις.
✏️Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
✏️Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
✏️Πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Δικαίωμα – Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Διαβατηρίου (ταυτοποίηση)
 2. Βεβαίωση ανεργίας
 3. Φωτογραφία κάρτας ανεργίας
 4. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού σας με αντίστοιχη φωτογραφία Βιβλιαρίου ή web banking που θα είσαστε εσείς το πρώτο όνομα δικαιούχου
 5. Αντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
 6. Εκκαθαριστικό έτους 2019
 7. Βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε προγράμματα κοινωφελούς (αν υπάρχει)
 8. Αίτηση συμμετοχής (επισυναπτόμενο αρχείο).
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:
  • Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια,
  • Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής» (επισυναπτόμενο αρχείο).