Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Ο Όμιλος των Σχολών Ωμέγα “ΩΜΕΓΑ ΤRAINING CENTER – ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ” – “ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΩΜΕΓΑ” είναι εκπαιδευτικός Οργανισμός – Εταιρεία παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε νεοφυείς τομείς εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης και απευθύνεται σε ευρύτατο κοινό εκπαιδευόμενων διαφορετικού μορφωτικού, επαγγελματικού επιπέδου και απαιτήσεων.

 

 

Βασική αρχή και δέσμευση της “ΩΜΕΓΑ ΤRAINING CENTER– ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ” αλλά και αποστολή (Mission), της Διοίκησης, του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού, είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους και καταρτιζόμενους υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις αλλά και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ίδια η εταιρεία, η εθνική και η διεθνής νομοθεσία, υπό τις οποίες,  ο Όμιλος των Σχολών Ωμέγα λειτουργεί, καθώς και στην τήρηση κανόνων και οδηγιών που προκύπτουν από τις κανονιστικές και τις καθέκαστα επικαιροποιημένες νομικές διατάξεις, και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που έχει θέσει η εταιρεία.

 

 

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας παροχής μόρφωσης, σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρησιακού και επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας και των στόχων της και της αποστολής της, από της ιδρύσεώς της (1969) έως και σήμερα και για το μέλλον. Η ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την εταιρεία. Ειδικότερα κύριος σκοπός, για παράδειγμα, του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφοίτους σχολών επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και εκπαιδευόμενους ήδη ενταγμένους στην αγορά εργασίας ή ανέργους.

 

Όσον αφορά στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, κύριος σκοπός ομοίως, είναι η παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης σε αποφοίτους υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

αποφοίτους ΙΕΚαποφοίτους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσηςπολίτες ενταγμένους στην αγορά εργασίαςάνεργους και  επιχειρήσεις.

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η Διοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ των ΣΧΟΛΩΝ “ΩΜΕΓΑ ΤRAINING CENTER – ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ”

 

  • Υιοθετεί Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008. Το Σ.Δ.Π. εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργία της Ωmega Training Center.
  • Επαναπροσδιορίζει, επαναδιατυπώνει και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών και Διεπαφών της.
  • Επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές & πρόσφατης τεχνολογίας εξοπλισμό εκπαίδευσης και εργαστηρίων και εξασφαλίζει την υποστήριξη σε διοικητικές και οικονομικές δομές όλων των επιμέρους δράσεων της.  
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο με το οποίο είναι επιφορτισμένοι.
  • Ενημερώνεται για τις ανάγκες της αγοράς & προσαρμόζει τα προγράμματα εκπαίδευσης της, ανά εκπαιδευτικό τομέα, θεματική ενότητα και ειδικότητα.
  • Υιοθετεί την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, αναγνωρίζει και προωθεί την ομαδική εργασία, ανταμείβει την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον εκπαιδευόμενο, τον εκπαιδευτή και τον με οποιαδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο ή συμβαλλόμενο με τον Όμιλο των Σχολών ΩΜΕΓΑ.

Η ποιότητα της Ωμέγα, αντικατοπτρίζεται στις πιστοποιήσεις μας

Η πλέον αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποίησης της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης που προσφέρουμε, είναι η DQS. Η DQS Hellas, μέλος της DQS Germany, του κορυφαίου φορέα διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας παγκοσμίως, επιβεβαιώνει τη ποιότητα των υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και της εξ’ αποστάσεως παρεχόμενης εκπαίδευσης με το πρότυπο, ISO 9001. Επιπλέον, η DQS Hellas έχει διασφαλίσει με το πρότυπο ISO 27001, την ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων που έχουν άμεση σχέση τόσο με την Ωμέγα, όσο και με κάθε εκπαιδευόμενο μας, καθώς θεωρούμε ότι το απόρρητο είναι αυτονόητο ότι πρέπει να παραμένει ασφαλές.


Στη Ναυτική Ακαδημία της Ωμέγα, έχουμε και εκεί φροντίσει να λάβουμε πιστοποίηση από τους κορυφαίους του χώρου, ώστε να διασφαλίσουμε την σιγουριά κάθε εκπαιδευόμενου μας, πως λαμβάνει τη κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης. Για αυτό και η Ναυτική Ακαδημία της Ωμέγα έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην  Ναυτική Εκπαίδευση από τον διεθνή φορέα ΙQNET και από το κρατικό φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑ-Mirtec.

Θεωρούμε πως η πιστοποίηση μας από τους κορυφαίους αυτούς φορείς, επιβεβαιώνει κάθε υπόσχεση μας, προς όλους τους εκπαιδευόμενους που σκέφτονται να επιλέξουν ή έχουν ήδη επιλέξει την Ωμέγα, πως θα λάβουν τη κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας τους τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες στη καριέρα τους, μετά την αποφοίτηση τους.